Yunnan Tuo Cha – Riped Pu-erh Tea – XiaGuan – 2010
Yunnan Tuo Cha – Riped Pu-erh Tea – XiaGuan – 2010
2010年 下关云南沱茶~飞台版(盒装) 100g
RM 38.00
701 batch QiNianTeTuo – Riped Pu-erh Tea – DaDianHao – 2008
701 batch QiNianTeTuo – Riped Pu-erh Tea – DaDianHao – 2008
2014年 大滇号701批七年特沱FY特制
RM 180.00
601 Huang Ye Tuo – Raw Pu-erh Tea – DaDianHao – 2013 – 100g
601 Huang Ye Tuo – Raw Pu-erh Tea – DaDianHao – 2013 – 100g
Can purchase from link below. Thank you. https://shope.ee/6KWgq5IcmG 2013年 大滇号601批荒野沱FY特制
RM 100.00
701 Huang Ye Tuo – Raw Pu-erh Tea – DaDianHao – 2014 – 100g
701 Huang Ye Tuo – Raw Pu-erh Tea – DaDianHao – 2014 – 100g
­Can purchase from link below. Thank you. https://shope.ee/3VCVTSS000 2014年 大滇号701批荒野沱FY特制
RM 80.00